Dobrodošli!

AREA projekat

Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija

Sažetak projekta

Cilj AREA projekta je da ojača i unapredi istraživački kapacitet trinaest ekselentnih naučnih grupa na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu. Te grupe vode naučnici čija je ekspertiza iz oblasti anatomije i fiziologije gajenih biljaka, biodiverziteta, herbologije, hortikulture, patologije biljaka, akvakulture, biohemije hrane, prehrambene tehnologije i biotehnologije jedinstvena u Srbiji. Cilj AREA projekta je da koherentnim aktivnostima unapredi naučni kapacitet svake grupe i da dovede do napretka njihovih savremenih istraživačkih programa, kao i da stimuliše interakcije medju istraživanjima implementacijom postojećih DNA marker tehnologija i uvodjenjem inovativne Ramanove mikroskopije/ spektroskopije, kao tehnologijama relevantnim za svaku istraživačku grupu. U saradnj sa partnerskim organizacijama iz EU, a posle nabavke potrebne opreme i obuke u novim metodama, nova i usavršena ekspertiza u DNA tehnologijama će omogućiti karakterizaciju gena odgovornih za reakcije biljaka na stres i reakcije na herbicide, molekularnu taksonomiju biljaka, analizu populacija patogena, praćenje DNA i GMO u hrani, selekciju pomoću markera u programima gajenja riba i voća, karakterizaciju genetičkog diverziteta zooplanktona i zoobentosa, kao i molekularnu karakterizaciju bakterija mlečno kiselinskog vrenja. Ramanova mikroskopija i mapiranje će se fokusirati na hemijsku analizu i lokalizaciju hemijskih jedinjenja u biljkama i biljnim proizvodima, ribljem mesu, konstituente hrane i na prektičnu primenu u novim metodama prehrambene tehnologije kao što je inkapsulacija. Da bi se unapredile interakcije AREA timova sa njihovim stručnim saradnicima i korisnicima, kao i sa medijima, sprovešće se serija diseminacionih aktivnosti koje uključuju medjunarodne konferencije i radionice. Strateški razvojni plan za upravljanje intelektualnom svojinom i uspostavljanje inovacionih kapaciteta na Fakultetu, kojima rukovodi četrnaesta AREA grupa, će omogućiti istraživačima fakulteta da ostvare održive inovativne naučne rezultate i ojačati naučne veze u regionu i u Evropi.

Detalji projekta

Naziv projekta: UNAPREDJENJE ISTRAŽIVANJA U POLJOPRIVREDNIM I PREHRAMBENIM NAUKAMA NA POLJOPRIVREDNOM FAKULTETU UNIVERZITETA U BEOGRADU

Akronim: AREA

Finansijer: European Commission, Seventh Framework Programme, SP-4 Capacities, Coordination and Support Action, Support action

Broj konkursa: FP7-REGPOT-0212-2013 -I

Broj projekta: 316004

Korisnik: Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu, Nemanjina 6, 11080 Beograd, Srbija (www. agrif.bg.ac.rs)

Koordinator projekta: Prof. Radmila Stikić (rstikic@agrif.bg.ac.rs)